Φοιτητές
 • Προγραμματισμός
  C, C++, C#
  HTML/CSS/Javascript
  Pascal, FORTRAN
  Visual Basic, VBA
  Python
  R
  SQL